Ochrana a zpracování osobních údajů

Datum aktualizace: 24.5.2018

Verze: 1.0

Změny: Žádné

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, našim klientům a všem osobám, které mají s námi uzavřen smluvní vztah, přehledné a srozumitelné informace především o tom:

 • jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům,
 • jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak zajišťujeme jejich ochranu,
 • komu osobní údaje svých klientů předáváme a za jakých podmínek,
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným námi a jak je můžete uplatnit.

Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, napište nám na privacy@gate78.cz 

Zpracování osobních údajů zahrnuje různé druhy systematické činnosti ve vztahu k osobním údajům. Jedná se zejména o shromažďování údajů, jejich ukládání na nosiče dat, zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje výhradně se souhlasem svých klientů, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy ke zpracování osobních údajů Váš souhlas nevyžadujeme. Podle platných právních předpisů jsme povinni zpracovávat osobní údaje klientů, vykonávat svou činnost obezřetně a chránit zájmy svých klientů. Zpracování osobních údajů je tak nezbytné pro jednání o smluvním vztahu s námi, pro plnění povinností ze smluvního vztahu a zákonných povinností, jakož i pro účely jednoznačné identifikace Vaší osoby za účelem ochrany klientů i nás. Sdělení Vašich osobních údajů pro jiné, než zákonem požadované účely je však dobrovolné a záleží pouze na Vaší vůli, zda nám údaje pro takové účely poskytnete.

V případě Vašeho výslovného projevu zájmu o naše služby jsou uchovávány osobní údaje, které umožňují kontakt s Vámi. Jedná se o:

 • jméno,
 • příjmení, 
 • telefon,
 • rodné číslo,
 • číslo bankovního účtu,
 • e-mailovou adresu.

Tyto údaje slouží k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat, identifikovat Vás, uzavřít s Vámi smluvní vztah, zajistit právní povinnosti dané například autorským zákonem a doručit naše služby. Pro účely smluvního vztahu a poskytování našich služeb dále shromažďujeme a zpracováváme tyto údaje:

 • titul,
 • datum narození,
 • místo bydliště,
 • pohlaví,
 • adresu trvalého či jiného pobytu,
 • státní občanství,
 • národnost

Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta, nezbytné pro plnění zákonných práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů, je prováděno zejména pro tyto účely:

 • dané autorským zákonem č. 121/2000 Sb. 
 • dané občanským zákoníkem 89/2012 Sb.
 • dané zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.
 • dané zákonem o účetnictví 462/1991 Sb.
 • plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené s klientem; tento účel zahrnuje i předávání osobních údajů třetím osobám, které využíváme pro plnění smluvních povinností – seznam těchto osob a společností naleznete v závěrečné části tohoto dokumentu,
 • z důvodů ochrany práv a právem chráněných zájmů
 • uchování a archivování údajů dle zákonných požadavků

Zpracování osobních údajů, které pro nás nevyplývá z právních předpisů, může být prováděno jen s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na Vašem rozhodnutí a je součástí uzavírané smlouvy a týká se především těchto účelů:

 • zajištění Vaší individuální informovanosti o našich nabídkách a službách
 • všeobecnému oznámení o našich produktech, službách a nabídkách
 • profilaci Vaší osoby dle uzavřené smlouvy pro vhodnost nabídky našich služeb

Souhlasy klienta se zpracováním osobních údajů pro tyto účely jsou poskytovány při uzavírání smluvního vztahu. Kdykoli v průběhu smluvního vztahu můžete souhlasy pro výše specifikované účely odvolat a my zajistíme ukončení zpracování a odstranění dat do 30 dnů. Odvolání takového souhlasu není překážkou pro další využívání služeb.

Ostatní souhlasy lze z technických a organizačních důvodů odvolat až po ukončení všech smluvních vztahů s námi. Při ukončení smluvního vztahu s námi začínají běžet automaticky periody, po jejich uplynutí automaticky ukončíme zpracování Vašich osobních dat. Tyto periody jsou stanoveny výše uvedenými zákonnými požadavky. Výchozí dobou pro ukončení cíleného zpracování po ukončení smluvního vztahu je 1 rok (interní účely), maximálním pak 10 let (účetnictví), případně 70 let (autorský zákon).

Osobní údaje klientů jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování Vašich osobních údajů provádíme manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají stálé a přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí.